Жалпы китепкана

 

Жалпы китепкана  абонемент жана окуу залынан турат. Анын фонду окуу жана окуу-методикалык адабияттардан (окуу китеби, окуу куралдар, көрсөтмө куралдар, практикум, тапшырмалардын жыйнагы, сабактар боюнча окуу усулдук комплекстер, лекциялар ошондой эле электронндук форматта); ченемдик укуктук актылардын жыйнагы, кодекстер;  сөздүктөр жана маалымат берүүчү китептер; адабий чыгармалар жана мезгил-мезгили менен чыккан гезит, журналдардан түзүлөт.