Атайын китепкана

             Атайын китепкананынфонду атайын чыгарылыштардан,окуу китептерден, окуу куралдар, лекциялар, схемалар, бюллетендерден, китепчелерден, маалымдамалардан, ченемдик укуктук актылардан ошондой эле Академиянын кызматкерлеринин жана курсанттарынын атайын дептерлеринен түзүлөт. Атайын китепканага ченемдик укуктук актылар, атайын адабияттар жана башка документтерди Академиянын катчылыгы аркылуу гана алынат.