Крминалистикалык китепкана

Криминалистикалык китепкана абонемент жана окуу залынан турат.

Анын фонду окуу жана окуу-методикалык адабияттардан (окуу китеби, окуу куралдар, көрсөтмө куралдар, практикум, тапшырмалардын жыйнагы, сабактар боюнча окуу методикалык комплекстер, лекциялар, жумушчу программалар ошондой эле электронддук форматта); атайын сөздүктөр жана маалымат берүүчү китептерден түзүлөт. Окурмандарга электрондук базага, электрондук окуу-методикалык комплекстерге жана жумушчу лекцияларга, ошондой эле башка локалдык интернет тармактарына материалдарына кирип пайдаланыш үчүн окуу залында атайын автоматташтырылган жумуш орундары бар.