Научная деятельность
В Академии МВД КР обсудили психологическое сопровождение расследования и раскрытия преступлений

27 апреля 2017 года кафедрой криминалистики, специальной техники и психологии Академии МВД Кыргызской Республики проведен крулый стол на тему: «Психологическое сопровождение расследования и раскрытия преступлений».

В работе круглого стола приняли участие  профессорско-преподавательский состав Академии, психолог, доцент Института подготовки и переподготовки кадров КГУ Б.Садырова и слушатели Академии МВД КР.

 

 alt  alt

 

 
Курсанты Академии МВД КР заняли призовые места в Караганде по уголовному праву

28 апреля 2017 года курсанты Академии МВД Кыргызской Республики  Ж. Усенова и  В. Молчанова приняли участие на международной научно-теоретической конференции на тему: «Актуальные проблемы юридических и общественных наук»,  организованной Карагандинской Академией МВД Республики Казахстан.

 

  alt

 

 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков в Кыргызской Республике и Центральной Азии»

Академией МВД КР совместно с Американской Ассоциацией Юристов в Кыргызской Республике 10 марта 2017 года проведена международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков в Кыргызской Республике и Центральной Азии».

На конференцию для участия были приглашены эксперты Республик Таджикистан, Казахстан, Кыргызской Республики, представители Посольства США в Кыргызстане, Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане, Верховного суда КР, Генеральной прокуратуры КР, Министерства здравоохранения КР, Государственной таможенной службы при Правительстве КР, СБНОН МВД КР, ВУЗов республики, профессорско-преподавательский состав и адъюнкты Академии МВД КР.

 

 
ИИМдин Академиясында Кыргыз Республикасынын саясий системасынын теориялык жана практикалык суроолорун талкуулашты

2017-жылдын 28-февралында Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын базасында мамлекеттик-укуктук сабактар кафедрасы тарабынан «Кыргыз Республикасынын саясий системасы: теория жана практика суроолору» темасына арналган тегерек стол өткөрүлдү.

Теманын актуалдуулугу коомдун өнүгүүсү менен анын түзүмдүү бөлүгү болгон мамлекеттин жана саясий системанын өнүгүүсү жүргөнү менен шартталат. Демек, саясий система саясий жашоонун бүтүндүгүн, динамизмин жана түзүмүн, анын сапаттуу мүнөзүн ачыктоого мүмкүнчүлүк түзгөнү коомдогу саясаттын өзүнүн орду жана ролу менен аныкталгандыгы белгиленет.

Бүгүнкү күндө коомдун жана мамлекеттин өнүгүүсүнүн критикалык моменттеринде мүмкүн болгон революциялык жардырууларды жана социалдык катастрофаларды, иштеп жаткан мамлекеттик-саясий режимдердин чукул алмашууну, коомдун өнүгүүсүнүн терс тенденцияларын нейтралдаштыруунун ыкмаларын жана механизмдерин билүү үчүн саясий системанын жана мамлекеттин бири бирине таасирдөө мыйзамдарын изилдөөнүн зарылдыгынын актуалдуулугу анык болуп турат. Аталган жана башка жагдайлар Кыргыз Республикасында орун алган саясаттын жана саясий мамилелердин заманбап көйгөйлөрүнө көңүл бурууга чакырылган тегерек столдун өткөрүлүүсүн алдын ала аныктады.

 
Кыргыз милициясынын түзүлүшүнө арналган тегерек стол өткөрүлдү

2017-жылдын 21-февралында Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясы тарабынан ички иштер органдарынын ардагерлеринин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик музейинин, Кыргыз Республикасынын ИИМдин С. Наматбаев атындагы Борбордук музейинин, Э. Алиев атындагы Фондунун, республиканын ЖОЖдорунун профессордук-окутуучулук курамынын өкүлдөрүнүн, ички иштер органдарынын практикалык бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин, Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын факультеттеринин, кафедралардын башчыларынын, адъюнктардын, курсанттардын жана студенттердин катышуусу менен «Кыргыз милициясынын түзүлүшү» темасындагы тегерек столу өткөрүлдү.

 

alt  alt

 

 
«КР ИИМдин Академиясында мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселелери» аттуу илимий-практикалык конференция болуп өттү

2016-жылдын  27-сентябрында Кыргыз Республикасынын ИИМдин милициянын генерал-майору Э.Алиев атындагы  Академиясынын тилге даярдык кафедрасы жана илимий-изилдөө жана редакциялап басып чыгаруу бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын ИИМдин 2016-жылдын 25-январындагы «Мамлекеттик тил бөлүмчөсүнүн иш-мерчемин бекитүү жөнүндө» №77, ИИМдин Академиясынын 2016-жылдын 1-февралындагы “Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жөнүндө” №37 буйруктарын аткаруу жана ИИМдин Академиясынын 2016-2017-окуу жылына түзүлгөн негизги иш-чараларына ылайык,  Ички иштер органдарындагы кызматкерлердин арасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Э.Алиев атындагы Академиясында Мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселелери”  аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүштү.

 
В Академии МВД КР прошла научно-практическая конференция на тему: «Государство и религия: взаимодействие в вопросах противодействия проявлениям радикализма и религиозного экстремизма»

Академией МВД Кыргызской Республики совместно с 10 ГУ МВД Кыргызской Республики 28 апреля 2016 года проведена научно-практическая конференция на тему: «Государство и религия: взаимодействие в вопросах противодействия проявлениям радикализма и религиозного экстремизма».

В работе конференции приняли участие представители Аппарата Президента Кыргызской Республики, Совета обороны Кыргызской Республики, Аппарата Правительства Кыргызской Республики, Государственной комиссии по делам религий при Президенте Кыргызской Республики, Духовного управления мусульман Кыргызстана, Фонда развития духовной культуры «Ыйман» при Президенте Кыргызской Республики, подразделений МВД Кыргызской Республики, ОПЦ, НПО, ВУЗов КР (Исламского университета Кыргызстана, КРСУ им. Б. Ельцина, КГУ им. И. Арабаева), студенческой молодежи, профессорско-преподавательского состава, курсантов и студентов Академии МВД Кыргызской Республики.

 

alt

Академией МВД Кыргызской Республики совместно с 10 ГУ МВД Кыргызской Республики 28 апреля 2016 года проведена научно-практическая конференция на тему: «Государство и религия: взаимодействие в вопросах противодействия проявлениям радикализма и религиозного экстремизма».

В работе конференции приняли участие представители Аппарата Президента Кыргызской Республики, Совета обороны Кыргызской Республики, Аппарата Правительства Кыргызской Республики, Государственной комиссии по делам религий при Президенте Кыргызской Республики, Духовного управления мусульман Кыргызстана, Фонда развития духовной культуры «Ыйман» при Президенте Кыргызской Республики, подразделений МВД Кыргызской Республики, ОПЦ, НПО, ВУЗов КР (Исламского университета Кыргызстана, КРСУ им. Б. Ельцина, КГУ им. И. Арабаева), студенческой молодежи, профессорско-преподавательского состава, курсантов и студентов Академии МВД Кыргызской Республики.

Конференция была посвящена актуальным проблемам в сфере предупреждения радикализма и религиозного экстремизма; вопросам взаимодействия государства и гражданского общества; перспективам и эффективности совместной работы; состояния религиозной политики в Кыргызской Республике; совершенствованию религиозной культуры посредством образования и просвещения.

 

alt  alt

 

Целями данной конференции явились обсуждение актуальных вопросов:

развития политики государства в сфере религии;

– роли и значимости институтов государства и религии в борьбе с экстремизмом;

– повышения уровня религиозного образования;

– совершенствования организации взаимодействия государства и религии по предупреждению радикализма и экстремизма;

 

alt alt

 

В ходе конференции участниками были рассмотрены приоритетные направления государственной религиозной политики, взаимодействия государства и религии, механизмы реализации государственной политики в религиозной сфере. Обсуждены текущая религиозная ситуация в стране, возможности прогнозирования ее развития, предупреждения конфликтов, вопросы профилактико-разъяснительной работы с населением как  стороны государственных органов, так религиозных организаций и общественных объединений. В заключении мероприятия участники подвели итоги и пришли к выводу, что в современных условиях, терроризм, радикализм, сепаратизм, религиозный экстремизм носят характер мировой угрозы, необходимо консолидировать усилия всех институтов государства в борьбе с ними. Было отмечено, что особенно важно в сложившихся условиях, сохранение традиционных духовных и религиозных ценностей.

 
Международная конференция «Женщины в правоохранительных органах».

 

 

 На данной международной конференции принимали участие  представители правоохранительных органов Центральной Азии, Кавказа и других зарубежных стран.  В ходе прохождения конференции  были подведены итоги конкурса «Лучшая из лучших»,  который проводится по линии Международной ассоциации женщин полицейских. Лучшей в номинации «За связь с обществом»  была признана  подполковник милиции Согаева Лариса Ивановна, начальник управления организационно-аналитической, правовой работе и международному сотрудничеству  Академии МВД Кыргызской Республики. Также в рамках этой конференции           17 октября  текущего года состоялась встреча начальника Академии МВД КР Джакипова Дж.И. и сотрудников-женщин Академии МВД КР  с Первым вице-президентом международной   ассоциации женщин полицейских Маргарет Шортер. В процессе этой встречи было высказано множество проблем связанных с гендерным  равенством и пути их решения, а также было указано, что немаловажную роль  в нашем обществе в целом, играет женщина полицейский. В завершении встречи Маргарет Шортер начальником Академии МВД КР Джакиповым Дж.И. и председателем Ассоциации женщин правоохранительных органов КР Айдаркул Каана была вручена медаль «ДАТКА» и другие памятные подарки.  

 

       alt     alt

 

 

 
В Академии МВД КР прошла научно-практическая конференция, посвященная 100-летию восстания кыргызов в 1916 году

 

20 апреля 2016 года под эгидой кафедры общественно-политических дисциплин Академии МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Алиева Э.А. прошла научно-практическая конференция на тему: «Национальное восстание кыргызов в 1916 году», посвященная столетию народно-освободительному восстанию кыргызского народа в 1916 году и году «Истории и культуры».

 Цель конференции-патриотическое воспитание подрастающего поколения страны, укрепление государственности и единства народа, который должен знать, чтить и уважать свою культуру и историю.

На конференции приняли участие: руководитель отдела экспозиции Государственного исторического музея – Ө. Самудинов, руководитель центрального музея МВД имени С. Наматбаева – Темиркул у. С., заведующий кафедры истории, философии и науки Национальной Академии наук – Смутко А., профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений города и Академии МВД КР.

Во время научно-практической конференции участники обсудили причины народной восстании, исторические аспекты, а также дали историко-философский анализ.

Участниками конференции были выработаны рекомендации по активизации работы по написанию научных статей, докладов и рефератов, а также по более углубленному изучению имеющихся исторических фактов, в целях объективной оценки трагических событий 1916 года.

Параллельно была проведена научно-практическая конференция среди курсантов и студентов Академии, где участники выступали с научными докладами о народном восстании 1916 года.

 
Международная научно-теоретическая конференция в Санкт-Петербурге.

 

С 1 по 4 июня в Санкт-Петербургском университете МВД России прошла Международная научно-теоретическая конференция: «Безопасность личности,  общества и государства: теоретико-правовые аспекты», где участвовала курсант 3-го курса Академии  МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Э. А. Алиева Мавлянова Ю.В. 

Конференция работала в формате пленарного заседания и 3 секций.

Статья Мавляновой Ю.А. «Терроризм как угроза национальной безопасности»  включена в работу пленарного заседания и опубликована в сборнике тезисов выступлений.

 

 
Информационные технологии в деятельности ОВД.

29 ноября 2016 года по инициативе профессорско-преподавательского состава кафедры теории управления и информатики на базе Академии МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Алиева Э.А. состоялся семинар-тренинг на тему «Информационные технологии в деятельности ОВД».

Целью семинара-тренинга было распространение практического опыта применения современных информационных технологий в деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики, выявление проблем и пути их решения для расширения возможностей сотрудников ОВД в их профессиональной деятельности.

В семинаре-тренинге приняли участие: руководство Академии МВД Кыргызской Республики,  руководители подразделений ОВД, профессорско-преподавательский состав, слушатели курсов повышения квалификации, курсанты, адъюнкты Академии МВД Кыргызской Республики.

Во время работы семинара-тренинга участники ознакомились с опытом применения современных информационных технологий в деятельности служб и  подразделений органов внутренних дел, обсудили дальнейшие перспективные направления их применения. Также были обсуждены проблемные вопросы в процессе информатизации органов внутренних дел Кыргызской Республики.

Информация, полученная во время работы семинара-тренинга, будет полезна  практическим работникам органов внутренних дел,  профессорско-преподавательскому составу, курсантам, слушателям и адъюнктам Академии МВД Кыргызской Республики.

 

 
Кафедрой ОРД проводился интеллектуально-познавательный конкурс «Брейн-ринг»

25 ноября 2015 года в конференц зале Академии МВД КР кафедрой оперативно-розыскной деятельности проводился интеллектуально-познавательный конкурс «Брейн-ринг» среди курсантов 4-го курса Факультета №2. Данное научное мероприятие проводилась согласно утвержденного плана «Научно-исследовательских работ курсантов» за 2015 учебный год.  

В конкурсе участвовали три команды «Ийгилик», «Кызыл жылдыз», «Видок». Конкурс состоялся из пяти этапов под названиями:  «Реактивная игра», «Угадай статью»,  «Конкурс капитанов», «Конкурс задач», «Конкурс угадай мысли персонажей».

Способность и оперативность курсантов оценивала жюри.

В ходе проведения которых победителем стала команда «Кызыл-жылдыз». Второе место заняла команда «Ийгилик». Третье место – команда «Видок», а также среди активных  участников были определены победители в следующих номинациях: «Лучший игрок» Ильгиз Сатаров, «Лучший знаток» Ардак Канатов, «Лучший капитан команды» Эдиль Абдыбеков.

 
Брейн-ринг в Академии МВД Кыргызской Республики

29 ноября 2016 года в Академии МВД Кыргызской Республики проведен интеллектуально-познавательный конкурс «Брейн-ринг».  В конкурсе приняли участие курсанты 4 курса факультета №2 (очного обучения),  профессорско-преподавательский  состав кафедры оперативно-розыскной деятельности.

Игра предусматривала проведение 5 конкурсов. Общее число принявших участие 28 курсантов. В игре участвовали 4команды:

1. «Розыск» 41 взвод.

2. «ОУР» 42 взвод.

3. «Убойная сила» 43 взвод

4. «Убойная сила» 44 взвод.

В ходе проведения, которых победителем стала команда «Убойная сила» 43 взвод. Второе место заняла команда «Убойная сила» 44 взвод. Третье место – команда «ОУР» 42 взвод, а также были определены победители в следующих номинациях:  «Лучший капитан» курсант 43 взвода Ишенбек уулу Кошой,  «Лучшая команда» «Убойная сила»  44 взвода.

А так же, согласно, утвержденного плана НИРК за 2016 год, кафедрой ОРД  29 ноября 2016 года проведен конкурс на лучшую письменную работу по предмету ОРД ОВД:

1 место занял курсант 43 взвода Ишенбек уулу Кошой.

2 место занял курсант 41 взвода Илияс уулу Кайрат.

3 место занял курсант 42 взвода Омукеев Урмат.

 

 


© 2012-2013 copyright Academ | Academy MVDwebdesign